Schrijf je nu nog in voor ons DANSKAMP AAN ZEE in AUGUSTUS 2023 !!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Voorwerp
Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen VaKAMPtie, met zetel te B-2600 BERCHEM, Hoge Weg 28

Artikel 2 : Totstandkoming van de overeenkomst – inschrijving
Inschrijving kan uitsluitend via de online inschrijvingsmodule(s) op de website www.vakamptie.be 
Nadat de klant het online inschrijvingsformulier behoorlijk en volledig heeft ingevuld, ontvangt deze hiervan een bevestiging op het door hem / haar opgegeven e-mailadres. De overeenkomst komt tot stand op de maatschappelijke zetel van VaKAMPtie op het moment waarop VaKAMPtie de schriftelijke bevestiging aan de klant verzendt. Het e-mail adres waarmee ingeschreven en aangemeld wordt, geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden.

Artikel 3 : Handelingsbekwaamheid en status
Door het plaatsen van een inschrijving garandeert de klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de overeenkomst bedoeld in artikel 1 aan te gaan. Het aangaan van overeenkomsten bedoeld in artikel 1 staat uitsluitend open voor consumenten. De klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar.
Door het plaatsen van een inschrijving verklaart de klant in het bijzonder gerechtigd te zijn de betrokken deelnemers in te schrijven.

Artikel 4 : Prijzen & tarieven
De prijzen blijven geldig tot aan de op het inschrijvingsformulier vermelde datum, of zoveel langer als door VaKAMPtie schriftelijk wordt bevestigd aan de klant.

Artikel 5 : Betalingsmodaliteiten
De klant ontvangt de betaalinfo via mail dewelke contant betaalbaar is op de eerste dag van de start van het ingeschreven kamp op het adres van VaKAMPtie of via betaling op een door VaKAMPtie opgegeven bankrekeningnummer.
In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het factuurbedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 10% per jaar als ook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25€. In voorkomend geval is de klant tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten - zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75€.

Artikel 6 : Uitoefening verzakingsrecht
De consument heeft het recht aan VaKAMPtie mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten.
Hiertoe zal de klant tijdens de voormelde termijn van 14 kalenderdagen VaKAMPtie schriftelijk per aangetekend schrijven in kennis stellen van zijn verzaking op het volgende adres: Hoge Weg 28, 2600 Berchem of per e-mail verkeer op info@vakamtpie.com
De klant beschikt niet over het in lid 1 bedoelde verzakingsrecht wanneer deze inschrijft op voor een sport- en speelweek waarvan de afsluitdatum inschrijving binnen de termijn van 14 kalenderdagen ligt.

Artikel 7 : Annulatie en annulatieverzekering
De annulatie kan enkel schriftelijk gebeuren tot de afsluitdag van de inschrijvingen en zal men 100% van het inschrijvingsbedrag terug ontvangen. Annuleren na de afsluitdatum ontvangt u 50% terug. Wanneer de deelnemer ziek wordt na de afsluitingsdatum en hierdoor niet kan deelnemen of ziek wordt tijdens de bepaalde sport - speelweek ontvangt u 75% van het inschrijvingsbedrag. (De niet deelgenomen dagen) Bij ziekte is men verplicht een dokterattest toe te zenden binnen de 30 dagen na de activiteiten. Doktersbewijzen die ons later dan 30 dagen bereiken zullen niet meer verwerkt worden. Het verzekeringsbedrag en het inschrijvingsgeld moet volledig betaalt zijn voor de betalingsdatum (deze datum vind u terug op uw factuur) anders kan u hierop geen beroep doen.

Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst
Elk van de partijen kan, bij niet-naleving van één of meerdere in de overeenkomst opgelegde verplichtingen door de wederpartij of de deelnemer dewelke een ernstige wanprestatie uitmaken die de verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn, onverminderd het recht van deze partij om schadevergoeding te vorderen van de wederpartij voor de door deze wanprestatie geleden schade.

Artikel 9: Protest factuur of andere klachten
Protest aangaande de factuur dient per aangetekend schrijven en binnen 8 dagen na factuurdatum aan VaKAMPtie te worden gemeld.

Artikel 10 : Aanvang - wijziging
Behoudens overmacht aan de zijde van VaKAMPtie (staking, lock-out, oorlog, ziekte monitor, ... ) en behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen VaKAMPtie en de klant, vindt de kampweek plaats op het tijdstip en de locatie zoals het inschrijvingsformulier aanduidt.
VaKAMPtie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de sport- en speelweek niet te laten doorgaan indien minder dan 10 deelnemers hebben ingeschreven, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval wordt de klant ten laatste 5 werkdagen voor de aanvang van de sport- en speelweek hieromtrent schriftelijk verwittigd door VaKAMPtie en ontvangt de klant het volledige inschrijvingsbedrag terug.

Artikel 11 : Attest mutualiteit
Na beëindiging van de sport- en speelweek kan de klant steeds het attest opvragen voor tussenkomst van mutualiteit. VaKAMPtie zal dit attest steeds invullen en terugzenden, MITS het attest de naam van de deelnemer vermeldt (1), de periode waarin de kampweek werd gevolgd door de deelnemer (2) alsook een postzegel voor terugzending(3). 

Artikel 12 : Bescherming van het Privéleven – recht op afbeelding
De door de klant in het kader van de aanmaak van een account en de inschrijving meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
VaKAMPtie verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst alsook teneinde de klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties, en zal deze gegevens steeds behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens, conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven. Ten dien einde volstaat het te schrijven naar VaKAMPtie, Hoge Weg 28, 2600 Berchem. 
Tijdens de kampweken worden opnames gemaakt van de deelnemers voor publicitaire en didactische motieven. Behoudens uitdrukkelijk verzet ten laatste bij de inschrijving, stemt de klant in met het maken van deze opnames alsook met het gebruik daarvan voor publiciteitscampagnes voor de kampweken van VaKAMPtie. U kan hier onze privacy policy nalezen

Artikel 13 : Cookies
De klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website gebruik maakt van cookies die door de klant moeten worden aanvaard indien de klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de klant opgeslagen om het gebruik van de website door de klant en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies.
VaKAMPtie informeert de Klant dat hij ten allen tijde het accepteren van cookies kan stopzetten door de instellingen in zijn browser in die zin aan te passen met dien verstande dat dit het gebruik van de website kan hinderen en een inschrijving zelfs onmogelijk kan maken.

Artikel 14 : Bewijsvoering
Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de login gegevens van de website en elektronische berichten.

Artikel 15 : Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene voorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van enige betwisting zijn naar keuze van de eiser de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder dan wel het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen bevoegd, in het bijzonder de Vrederechter van het 8ste kanton Antwerpen voor geschillen die binnen de materiële bevoegdheid van het Vredegerecht vallen.